invert-default-slider-image

Kinnitatud tõlked

Home »  Teenused »  Kinnitatud tõlked

Teie väärtusliku aja säästmiseks pakume täisteenusena ametliku kinnitusega tõlget koos apostillimise ja legaliseerimisega.

Tõlgime ametiasutuste välja antud avalikke dokumente, need võivad olla piiramata kasutusajaga standard- ehk väikedokumendid (isikutunnistus, sünnitunnistus, abielutunnistus, surmatunnistus), õppeasutuste tunnistused ja diplomid, ning piiratud kasutusajaga tõendid või teatised ja äriregistri dokumendid.
Notari või vandetõlgi aktsepteeritav dokument peab olema kindlasti originaal, millel ei tohi olla allkirjastamata parandusi ning millel peab olema:

  • dokumendi välja andnud asutuse tempel (firmablanketil dokumendi puhul piisab allkirjast);
  • väljaandmise eest vastutava isiku allkiri või isikute allkirjad (mitmeleheküljeliste köitmata dokumentide puhul peavad allkirjad ja/või templid olema igal leheküljel);
  • väljaandmise kuupäev.

Dokumendi tõlkele lisatakse vastavalt vajadusele või võimalusele kas

  • vandetõlgi kinnitus,
   millega vandetõlgi eksamid sooritanud ja justiits­ministeeriumi ametisse vannutatud vandetõlk tõendab tõlke õigsust ja vastavust originaalile;
  • notari kinnitus,
   millega notar tõestab tõlkija allkirja ehtsust ehk siis seda, et tõlkele on alla kirjutanud tema vannutatud tõlk (vannutamise eeldu on keeleoskust ja kõrgharidust tõendav diplom);
 • või tõlkebüroo tempel,
  millega kinnitame, et tõlge on tehtud ja alla kirjutatud meie tõlkebüroos ning vastab algtekstile.

Kellegi teise tõlgitud dokumentidele saab kinnitust taotleda vaid tingimusel, et vandetõlk või notari vannutatud tõlk kiidab tõlke heaks, vormistab teksti vastavalt talle teadaolevatele nõuetele ning allkirjastab selle. Sellisel juhul tuleb maksta vastava keele toimetamise ja kinnitamise eest ette nähtud tariifide alusel. Kui vandetõlk või notari vannutatud tõlk ei kiida tõlget heaks, tuleb dokument uuesti tõlkida.
Meie büroos varem tõlgitud dokumendile saab hiljem uuesti kinnitust taotleda hinnakirjas ette nähtud lisatasu eest.
Dokumenditõlke puhul vormistatakse tõlge vastavalt justiitsministeeriumi eeskirjadele või kinnitava notari nõuetele ning köidetakse vastavalt vajadusele kokku kas

  • originaaldokumendiga
   piiratud kehtivusega tõendite puhul, nagu nt B-kaardi originaal või perearsti tõend; kui vajate sellisest dokumendist mitut tõlkeeksemplari, siis tuleb juba vastavast ametiasutusest taotleda vajalik arv tõendeid, et iga tõlkeeksemplari saaks köita kokku originaaltõendiga. Koopiaga kokkuköitmisel võib hoolimata notari kinnitusest tekkida tõrkeid tõlgitud dokumendile apostilli taotlemisel;
 • või dokumendi valguskoopiaga, mis vastavalt vajadusele võib olla notari või vandetõlgi kinnitusega või ilma.

Ametlikku kinnitust vajava dokumendi puhul soovitame alati küsida eelnevalt infot asutusest, kuhu see kavatsetakse esitada.
Ametliku kinnitusega tõlke tellimisel peab klient arvestama, et tähtsate dokumentide tõlkimisega ei tohiks kiirustada ning lisaaega võtab tõlgete kinnitamine notari või vandetõlgi poolt.
Kui Teil on vaja lasta dokument tõlkida kas notariaalselt või vandetõlgil, teeme Teile pakkumise, kui küsite hinda siit.

APOSTILL

Ühes riigis väljaantud avaliku dokumendi kasutamiseks teises riigis on vaja rahvusvaheliselt tunnustatud tõestust dokumendi ehtsuse kohta. Selleks tuleb dokument legaliseerida või kinnitada tunnistusega (apostilliga), kui välislepinguga ei ole ette nähtud teisiti.
Apostill on tunnistus, mida tunnustavad 5. oktoobril 1961. aastal Haagis sõlmitud, välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimisnõude tühistamise konventsiooniga („apostillikonventsiooniga“) ühinenud riigid; see sisaldab kokkulepitud nõudeid ja sellele lisab vastav ametiisik dokumendile selle ehtsuse tõestamiseks.
Avalik dokument on vaja apostillida, kui seda soovitakse kasutada riigis, mis on ühinenud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimisnõude tühistamise Haagi konventsiooniga. Eestis jõustus konventsioon 30. septembril 2001.
Apostill on tunnistus, millega kinnitatakse dokumendile alla kirjutanud isiku pädevust. Apostill kinnitatakse püsivalt dokumendi külge. Apostillida võib avaliku dokumendi

–  originaali,
–  notariaalselt või ametlikult kinnitatud ärakirja,
–  väljatrükki või väljavõtet.

Avalik dokument tuleb apostillida riigis, kus see on välja antud. (http://www.notar.ee/19886)
Konventsiooniga ühinenud riikide loetelu vt http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41.
Soovi korral võite apostillimise tellida ka meilt.

LEGALISEERIMINE

Avalik dokument tuleb legaliseerida juhul, kui seda soovitakse kasutada riigis, mis ei ole ühinenud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ja samuti riigis, millega Eesti ei ole sõlminud õigusabilepingut. (http://www.vm.ee/?q=node/4810)
Juhul, kui riik ei ole ühinenud apostillikonventsiooniga, peavad dokumendi legaliseerima väljaandva riigi ja Eesti vastavad ametiisikud. Välismaal väljaantud dokumentide apostillimine ei ole vajalik järgmiste väljaandja-riikide puhul: Läti, Leedu, Ukraina, Poola ja Venemaa – ehk riigid, millega Eestil on sõlmitud õigusabileping.

Legaliseerimisest ja apostillimisest lähemalt:
http://www.vm.ee/est/kat_428/4583.html